การฝึกอบรมศักยภาพคนพิการ

การฝึกอบรมศักยภาพคนพิการ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดฝึกอบรบโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมศักยภาพคนพิการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพคนพิการสู่การทำงานในหน่วยงานของรัฐ” เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคัดเลือกของหน่วยงานของรัฐ และทราบแนวทางการสร้างศักยภาพและสมรรถนะของตนแก่คนพิการเพื่อให้มีคุณสมบัติและสามารถแข่งขันในระบบการคัดเลือกของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงคนพิการได้เรียนรู้ในเรื่องของสิทธิและการพิทักษ์สิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ซึ่งได้รับเกัยรติจาก คุณนภา เศรษฐกร ผ.อ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) มาร่วมเสวนาด้วย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมโลตัส ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา