กิจกรรมสงกรานต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่

กิจกรรมสงกรานต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ให้กับเด็กๆ ในวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. โดยมีบาทหลวงภัทรพงศ์ เป็นประธาน

กิจกรรมในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีการสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ การละเล่นแบบไทยๆ และเล่นน้ำสงกรานต์  นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีผูกข้อมือให้พรแก่เด็กๆ ที่จะออกไปศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาล