กิจกรรมอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

กิจกรรมอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

ในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จึงได้จัดกิจกรรมทางศาสนาพาเด็ก ๆ คนพิการและเจ้าหน้าที่ แห่เทียนพรรษา ฟังเทศน์ ฟังธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและสืบสานธรรมประเพณีของไทย