ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกัน

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกัน

เปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต หลักศาสนา หลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เสริมสร้างความสามัคคี และเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

วันนี้ (25 มี.ค.) นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี 2562 โดยกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562 ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ และสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีเยาวชน 5 ศาสนา วิทยากร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม มีค่านิยมที่
พึงประสงค์ และมีจิตสำนึกที่ดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย น้อมนำหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอน ความแตกต่างในวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานที่แตกต่างกัน และพัฒนาให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม การจัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เป็นโครงการหนึ่งที่กรมการศาสนา ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานเครือข่ายจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ศึกษาเรียนรู้เข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา วิถีชีวิต ข้อปฏิบัติที่ต่างกัน เข้าใจ เข้าถึงศาสนาที่นับถือต่างกัน สามารถนำหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ และหลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ