ค่าย “เยาวชนคนต้นแบบเมืองพัทยา 2012”

ค่าย “เยาวชนคนต้นแบบเมืองพัทยา 2012”

กองทุนคุ้มครองเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้นำเยาวชนจากโรงเรียนในเขตเมืองพัทยา และอำเภอบางละมุง อายุระหว่าง 13-15 ปี (อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 โรงเรียน) จำนวน 60 คน มาร่วมทำกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนต้นแบบเมืองพัทยา 2012” ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2555 

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายครั้งนี้คือ  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในท้องถิ่น  ได้มีโอกาส คิด และทบทวน ฝึกฝนประสบการณ์โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานด้านเด็ก มาให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน ต่อไป ทำให้เกิดระบบการทำงานร่วมกันและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน รูปแบบของเครือข่าย เป็นการระดมความคิดเห็น การประสานงานร่วมมือกันระหว่างองค์กร เพื่อการพัฒนาเด็ก

นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการสนับสนุนการทำงานขององค์กรที่ช่วยเหลือเด็กในการเข้าถึงกลุ่มพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยจะใช้ตัวแทนเด็ก เป็นแกนนำในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเข้าถึงปัญหาที่แท้จริง ในชุมชนนั้น ๆ และเพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่องอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546   เพื่อให้เด็กเยาวชนได้เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของเด็กเยาวชนตามกฎมาย การมีจริยธรรมอันดีงามตลอดจน การเป็นเด็กและเยาวชนที่ดีต่อไปในอนาคต