ตรวจสุขภาพกันหน่อย

ตรวจสุขภาพกันหน่อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกสองเดือนโดยพยาบาลวิชาชีพ และในวันที่ 19 ธันวาคม 2556  ที่ผ่านมาน้อง ๆ ได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อเฝ้าระวังการเจ็บป่วย สุขภาพโดยทั่วไปของเด็กปกติ แต่มีน้ำมูกบ้างเล็กน้อยเนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง