นักศึกษาปริญญาโทวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมและบริจาคของ

นักศึกษาปริญญาโทวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมและบริจาคของ

คุณอุษณีย์ พันธูจันทรอุไร ผู้ช่วยคณบดี งานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ และ ดร.พัลลภา ปีติสันต์ ได้นำคณะนักศึกษาปริญญาโทวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะการจัดการ จำนวน 45 ท่าน มาเยี่ยมดูงาน และบริจาคเสื้อผ้า เวชภัณฑ์ เครื่องเขียน ขนม นม และเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง ณ สำนักงานต้อนรับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น. ซึ่งหลังจากได้รับชมวิดีทัศน์ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ แล้ว ก็ได้เดินดูสถานที่โดยรอบ