นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาทำโครงการ Give Love to Get Love

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาทำโครงการ Give Love to Get Love

เมื่อวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  จำนวน 35 คนมาศึกษาและสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์  โดยใช้ชื่อโครงการว่า Give Love to Get Love  ซึ่งเป็นกระบวนการ Service Learning และสัมพันธ์กับหลักสูตรการเรียนวิชาจริยธรรมหรือ Ethics ด้วย  ตลอด 3 วัน 2 คืนของกิจกรรม  นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน  การพัฒนา  การฝึกอบรม  และวิถีชีวิตของเด็กและคนพิการที่อยู่ในอาณาบริเวณของศูนย์คณะพระมหาไถ่  อันได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ , ศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เด็กออทิสติก), และโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา  จากเวลาที่เอื้ออำนวย  ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสชีวิตเด็กยากจนและคนพิการในหลายหลากแง่มุม  หลายคนถึงกับต้องนิ่งเงียบงันกับความจริงตรงหน้า  ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตอันน่าจดจำไปนานเท่านาน