นักเรียนเข้ารับอบรม เรื่องการป้องกันสารเสพติด

นักเรียนเข้ารับอบรม เรื่องการป้องกันสารเสพติด

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555 โรงเรียนจัดอบรมการป้องกันสารเสพติด ณ ห้องประชุม TCT (Thai Children Trust Auditorium) โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

เป็นประจำทุกภาคเรียนที่ทางโรงเรียนฯ จัดให้มีการอบรมการป้องกันสารเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและวิธีป้องกันการติดยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยาเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งในการอบรมครั้งนี้นักเรียนและบุคลากรทุกคนจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณ นายกเมืองพัทยา ที่ได้ให้การสนับสนุนวิทยากรมาช่วยในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและบุคลากรเป็นอย่างมาก และจะได้นำไปปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป