บุคคลดีเด่น สาขาพัฒนาเยาวชน

บุคคลดีเด่น สาขาพัฒนาเยาวชน

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณศศิธร เจริญทัพ" ผู้จัดการทั่วไปบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา หรือ "แม่ป้อม" ของเด็กๆ บ้านเราค่ะ ที่ได้การคัดเลือกให้เป็น "บุคคลดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 รางวัลนี้พิจารณาคัดเลือกโดย "สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ" (สท.) และกำลังจะเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ในวันที่ 20 กันยายน 2557 วันเยาวชนแห่งชาติ ปีนี้ …ในโอกาสวันแม่นี้ บราเดอร์วิทยา และคณะเด็กๆ ได้มอบของขวัญเพื่อร่วมแสดงความยินดียิ่งในครั้งนี้ 

page