ประชุมสัมมนาเครือข่ายคนพิการ

ประชุมสัมมนาเครือข่ายคนพิการ

สำนักพัฒนาสังคม ส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เมืองพัทยา จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายคนพิการ เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมรอยัลฮอลล์ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา โดยได้รับเกียรติจาก นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาเมืองพัทยา กล่าวเปิดงาน
โดยมีพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้เต็มตามศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตอิสระ สร้างความเข้มแข็งให้คนพิการ องค์กรและเครือข่าย ส่งเสริมให้คนพิการและองค์กรคนพิการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค และการเข้าถึงบริการสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการ