ผ่านการตรวจพิจารณาเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา”

ผ่านการตรวจพิจารณาเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา”

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำโดย บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ในการตรวจพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมประกอบการพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา โดยมี ท่าน ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานกรรมการในการตรวจความพร้อมครั้งนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ทำการตรวจ ได้พิจารณาความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สื่อการเรียนการสอน หลักสูตรและแผนการเรียน รวมทั้งบุคลากรและครูผู้สอน

คณะกรรมการมีมติอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา” ถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับคนพิการที่ “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา” พร้อมที่จะให้โอกาสแก่ผู้พิการได้มีความรู้ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช.และปวส.เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป

ในการนี้ ทางคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ และ คณะกรรมการทุกท่าน ในการตรวจพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ในครั้งนี้ และ ขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้พิการต่อไป