พิธีปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

พิธีปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

RF seminar

พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแสวงหาแนวทาง ปัจจัยเอื้ออำนวย และนวัตกรรมในการเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จาก “สื่อใหม่” ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี… โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณ ขอบคุณ อาจารย์โรงเรียนอาชีวศึกษา พระมหาไถ่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา ผู้แทนองค์กรคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งทุกความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการวิจัยในครั้งนี้