มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมทางวิชาการ

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศกมล สุขเกษม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยนำคณะวิทยากรเดินทางมาให้บริการทางวิชาการให้แก่คณะครู-บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งมี 2 กิจกรรม คือ

1. ฝึกอาชีพระยะสั้น 5 หลักสูตร คือ 1. ร้อยลูกปัด  2. ไหมพรมบนบล็อกไม้  3.เดโคพาจ  4. ดุนลายกระเป๋าหนัง และ 5.งานสาน ซึ่งทั้ง 5 หลักสูตร ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยนอกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้แล้ว ยังมีเงินรางวัลสำหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นของแต่ละหลักสูตร แบ่งเป็น รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท และรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 800 บาท

2. บรรยายพิเศษ ๓ หัวข้อ ดังนี้

–           ภาวะผู้นำ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล สุขเกษม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

–           เศรษฐกิจไทยกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์ศศิพิมล แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

–           การเขียนโครงการ โดยอาจารย์กุลวีณ์ วุฒิกร อาจารย์สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ทั้งสองกิจกรรมได้สร้างเสริมความรู้ความสามารถให้แก่ผู้เข้ารับการบรมเป็นอย่างมาก โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกท่าน ที่ได้จัดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนฯ จะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกในโอกาสต่อไป

ใส่ความเห็น