รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมไทย

รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมไทย

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดให้มีการรดน้ำดำหัวคุณพ่อ บราเดอร์ และผู้ใหญ่ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ในโอกาสวันสงกรานต์พัทยา เมือวันที่ 19 เมษายน 2557

โดยจัดขึ้นทุก ๆ ปี เพื่อส่งเสริมและสร้างเอกลักษณ์ของการเล่นสงกรานต์แบบไทยให้กับเด็ก ๆ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที