รวมพลคนทำงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ณ YPDC ชลบุรี

รวมพลคนทำงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ณ YPDC ชลบุรี

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับค่ายพักแรมวายพีดีซี จัดโครงการรวมพล “เครือข่ายคนทำงานเพื่อเด็กเร่ร่อน” เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนทำงานด้านเด็ก โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ทำงานเพื่อเด็กเร่ร่อนจากทุกภาคของประเทศไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาเด็กเร่ร่อนให้ทันกับสถานการณ์และสภาพปัญหาปัจจุบัน ที่สำคัญโครงการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในแวดวงงานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งก็เพื่อการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและสายสัมพันธ์อันดีของคนทำงานด้านเด็ก พร้อมทั้งร่วมกันผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้ความช่วยเหลือเด็ก

โครงการรวมพล “เครือข่ายคนทำงานเพื่อเด็กเร่ร่อน”   ครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ค่ายพักแรมวายพีดีซี หาดทรายทอง จังหวัดชลบุรี และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมี นางนภา เศรษฐกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครูหยุย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ครูจิ๋ว ทองพูล บัวศรี ในนามโครงการถอดบทเรียนบ้านแรกรับและบ้านพัฒนาสำหรับเด็กเร่ร่อน  และ ผอ.แดง ศุภชัย สถีรศิลปิน ผู้อำนวยการบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา เป็นกำลังสำคัญในการสร้างงาน ทั้งนี้ มูลนิธิคุณพ่อเรย์โดยบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิฯ ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยความตั้งใจที่จะนำความรู้และแนวคิดใหม่กลับมาพัฒนาเด็กเร่ร่อนในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้เป็นเด็กที่มีความสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่เป็นภาระของสังคมอีกต่อไป

ข่าวโดย : นางสาวเต็มสิริ ถ้วยทอง / หัวหน้าบ้านชาย บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา