ลงนาม MOU เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงนาม MOU เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยและ อาเซี่ยน กับกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับ นี้ทำขึ้น ณ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ถนนพรรรามเก้า ซอย 30 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่าางกรมประชาสัมพันธ์ โดย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชามสัมพันธ์ กับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดย บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันดำเนินงานภารกิจการเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ แก่คนพิการของประชาคมอาเซี่ยน

2015 01 26 ลงนาม MOU