ลงพื้นที่ เยี่ยมชุมชน

ลงพื้นที่ เยี่ยมชุมชน

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่พัทยา 7 คนร่วมกับคุณชนกกร นักสังคมสงเคราะห์ ได้ออกไปเยี่ยมบ้านเด็กเก่า 5 คนและเด็กใหม่ 2 คน
การเยี่ยมบ้านครั้งนี้ เพื่อรับทราบสภาพปัญหาครอบครัวของเด็ก เช่น ปัญหาความอบอุ่นในครอบครัว และความยากจน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างบ้านและศูนย์ฯ และประชาสัมพันธ์งานของศูนย์ฯ แก่ชุมชน