ศูนย์การเรียนรู้การปลูกพักโฮโดรโปนิกส์

ศูนย์การเรียนรู้การปลูกพักโฮโดรโปนิกส์

เพื่อโภชนาการที่ดีของเด็กและคนพิการในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ คณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเศน์ศึกษา จึงได้ร่วมกันระดมทุนเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกผักโฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) โดยโรงเรือนแห่งนี้จะเป็น “ศูนย์การเรียนรู้การปลูกพักโฮโดรโปนิกส์” ให้เด็ก ๆ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้ฝึกหัดและเรียนรู้ ผักที่ได้สามารถนำมาประกอบอาหารสำหรับเด็ก ๆ และคนพิการในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ส่วนที่เหลือในอนาคตก็จะสามารถส่งขายเพื่อเป็นรายได้ให้กับมูลนิธิฯ ได้อีกด้วย

โรงเรือนนี้ได้ทำการก่อสร้างมาหลายสัปดาห์จนแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้จริงแล้ว โดยคณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศน์ศึกษา ได้มาเยี่ยมชมและถ่ายรูปรับมอบ ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา โดยมี บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นผู้พาชมและรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 การระดมทุนจากคณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศน์ศึกษาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 114,840 บาท