ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดพิธีไหว้ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดพิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมของไทยที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู และระลึกถึงพระคุณของท่านที่ได้อบรมสั่งสอน และได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ศิษย์ และยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา จึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และซึมซับในความเป็นไทย เด็กๆ ตื่นแต้นและให้ความสนใจกับพานดอกไม้ธูปเทียนที่ตัวแทนนำไปมอบให้คุณครู และมีความสุข กับปรากฏการณ์ใหม่ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตน