ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดพิธีไหว้ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดพิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมของไทยที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ  เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู และระลึกถึงพระคุณของท่านที่ได้อบรมสั่งสอน และได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ศิษย์ และยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่พัทยา จึงได้จัดพิธีไหว้ครูให้เด็ก ๆ

1.เพื่อปลูกฝังความเคารพต่อครูบาอาจารย์ให้กับเด็ก

2.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและครู (เจ้าหน้าที่)

เด็ก ๆ สนุกสนานและตื่นเต้นกับพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้น นอกจากนั้นยังได้มอบดอกไม้ให้กับคุณครูและอาสาสมัครทุกคน