สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี จัดอบรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี จัดอบรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

วันที่ 7-23 กรกฎาคม 2557 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี จัดอบรมหลักสูตร ยกระดับฝืมือแรงงาน สาขาการส่งเสริมศักยภาพทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการ และสาขาภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารในสำนักงานและเพื่อธุรกิจการค้า แต่ละสาขาจำนวน 60 ชั่วโมง ให้แก่นักเรียนพิการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจถึงการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้

ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี และท่านวิทยากรทุกท่าน ที่ได้ช่วยในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก และจะได้นำไปปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป