สัมมนาการช่วยเหลือคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม

สัมมนาการช่วยเหลือคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ต้อนรับคณะจากสังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลนครราชสีมา และสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ซึ่ง มาอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง”การช่วยเหลือคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม” ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 พร้อมทั้งดูงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาการคนพิการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและพาชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ