สามเณรภาคฤดูร้อน

สามเณรภาคฤดูร้อน

2 เมษายน 2556 สามเณรจำนวนสิบหกรูปจากหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเขาโพธิ์ทอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2556 ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม การปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โครงการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ดำเนินการไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2556 รวม 19 วัน สามเณรน้อยทั้งสิบหกรูปของเราจะได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในชีวิตให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป