เพิ่มศักยภาพพนักงานมูลนิธิฯ

เพิ่มศักยภาพพนักงานมูลนิธิฯ

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เล็งเห้นว่าเจ้าหน้าที่ทุกคน คือทรัพยากรอันทรงคุณค่ายิ่ง และสนับสนุนให้มีการพัฒนาการทำงานอยู่เสมอ ๆ 
เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ณ เรย์รีสอร์ท (ศูนย์พระมหาไถ่พัทยาเดิม) ได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน
ในหัวข้อ "Performance Coching" ขึ้น โดยท่านอาจารย์ ฉัตรชัย บุญเพ็ญ หลังจบการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมได้รับประกาศนียบัตร

มูลนิธิฯ เชื่อมั่นว่าการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณค่าทั้งความสามารถและศีลธรรมจะเป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาสได้มากยิ่งขึ้น