เมืองพัทยาทุ่มงบ 5 หมื่นให้ 150 เยาวชนอบรมธรรมะวัยใส

เมืองพัทยาทุ่มงบ 5 หมื่นให้ 150 เยาวชนอบรมธรรมะวัยใส

เมืองพัทยาสนับสนุนงบประมาณ 5 หมื่นบาท ให้มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัด “โครงการฝึกอบรมธรรมะวัยใส” สำหรับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสจำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 24 –25 มี.ค. 55 ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีพระอนนท์ สุนนังโท เจ้าอาวาส พร้อมด้วย พระวัฒนา กตวฑังโฒ เป็นพระวิทยากร

เมืองพัทยาเล็งเห็นถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในการดำรงชีวิต จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจำนวน 5 หมื่นบาท ให้มูลนิธิคุณพ่อเรย์ดำเนิน ”โครงการฝึกอบรมธรรมะวัยใส” สำหรับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสจำนวน 150 คน ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติตามหลักศีลธรรมอันดีงามตามแนวพระพุทธศาสนา และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งให้เยาวชนรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม โดยหวังให้เยาวชนรู้จักแยกแยะความดีความชั่วออกจากกันได้อย่างเป็นเหตุและเป็นผล

โดยการจัดโครงการฝึกอบรมธรรมะวัยใสนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 24 – อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีพระอนนท์ สุนนังโท เจ้าอาวาส พร้อมด้วย พระวัฒนา กตวฑังโฒ เป็นพระวิทยากร