เมืองพัทยา ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณพ่อเรย์ เป็น “พลเมืองกิตติมศักดิ์” คนแรกของเมืองพัทยา

เมืองพัทยา ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณพ่อเรย์ เป็น “พลเมืองกิตติมศักดิ์” คนแรกของเมืองพัทยา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนันหรือ คุณพ่อเรย์ ให้เป็น “พลเมืองกิตติมศักดิ์” เนื่องด้วยท่านได้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและคนพิการในเขตเมืองพัทยาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในการช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากตราบจนวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านคุณพ่อเรย์ได้ให้การดูแลเด็กเหล่านี้ด้วยความรักความอบอุ่น พร้อมด้วยการศึกษา อาหาร ที่พัก และวิชาชีพจนทำให้คนเหล่านี้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม

ปัจจุบันแม้คุณพ่อเรย์เสียชีวิตครบ 10 ปีในปีนี้ แต่ด้วยคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้ ยังคงประจักษ์ให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้สืบสานปณิธานต่อซึ่งในแต่ละปีมีเด็กและคนพิการกว่า 850 คน ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนั้นงานของคุณพ่อเรย์ยังเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้แก่เมืองพัทยา เป็นต้นแบบของหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม หน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศได้ชื่นชม โดยมาศึกษาดูงาน รวมถึงการนำไปสู่การกำหนดเป็นกฏหมายหรือนโยบายของรัฐ

และด้วยคุณูปการที่คุณพ่อเรย์มีต่อเมืองพัทยา จึงได้รับการพิจารณาเห็นชอบต่อสภาเมืองพัทยา ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณพ่อเรย์ เป็น “พลเมืองกิตติมศักดิ์” ซึ่งนับเป็นบุคคลแรกของเมืองพัทยาที่ได้รับการประกาศยกย่องอย่างเป็นทางการในครั้งนี้