แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชนี ถึงนอก หรือน้องบุ้ง ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 10 เม.ย.62 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของลูกๆ คุณพ่อเรย์