โครงการค่ายรักการอ่าน

โครงการค่ายรักการอ่าน

โครงการค่ายรักการอ่าน  ระหว่างวันที่  14-16 กันยายน  2555

เมื่อวันที่ 14-16  กันยายน  2555  ที่ผ่านมา  ทางหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์  ได้จัดโครงการค่ายรักการอ่านสำหรับเด็กๆ ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็กฯ ซึ่งมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้คือการปลูกฝังให้เด็กๆ  รักการอ่านหนังสือ  เพื่อพัฒนาตนเอง เเละเสริมสร้างสติปัญญา ให้เหมาะสมตามช่วงวัย  เด็กที่เข้าร่วมโครงการทุกคนล้วนมีความสุข ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ  อย่างสนุกสนานตลอดระยะเวลา  3  วัน