โครงการประกวดบทเพลงมูลนิธิคุณพ่อเรย์ในดวงใจ

โครงการประกวดบทเพลงมูลนิธิคุณพ่อเรย์ในดวงใจ

 

 
มูลนิธิคุณพ่อเรย์เป็นองค์กรการกุศลที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน ด้วยการ
ดำเนินงานด้านเด็กกำพร้า และคนพิการที่ขณะนี้ทางมูลนิธิฯ ได้ให้การดูแลแก่เขาเหล่านั้นจำนวน 850 คน โดย
อาศัยแรงผลักดันจากหน่วยงานทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลืออย่างเข็มแข็งมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการส่งเสริมงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดบทเพลงมูลนิธิคุณพ่อเรย์ในดวงใจนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของมูลนิธิฯ เพื่อเปิด
โอกาสให้กับผู้ที่รักในเสียงเพลง กลุ่มเครือข่ายทางดนตรี บุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ให้
เกิดการเรียนรู้ ใส่ใจ อีกทั้งให้เป็นที่แพร่หลายผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่านี้ต่อไป
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้เป็นที่รู้มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และรำ ลึกถึงคุณงามความดีของคุณพ่อเรย์ ที่มีต่อเด็กและคนพิการผู้ยากไร้
3. เพื่อเป็นการเป็นการคัดเลือกบทเพลงใหม่ๆ ใช้ในการดำเนินงานของงานประชาสัมพันธ์ต่อไป
 
วัน / เวลา / สถานที่การจัดงาน
1. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทเพลงมูลนิธิคุณพ่อเรย์ในดวงใจระหว่างเดือนเมษายน –สิงหาคม
2. จัดการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารวัฒนาทรโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี
3. ตัดสินคัดเลือกโดยคณะกรรมการในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์จัดหางานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา จังหวัดชลบุรี
4. ประกาศผลรางวัลในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ผ่าน www.mahatai.org
5. มอบรางวัลอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ในงาน “10 ปี คุณพ่อเรย์” ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา จังหวัดชลบุรี
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อเติมได้ที่วิมลรัตน์ สิงห์นิกร (ต้อม) 081-562 9541