โครงการ “ปั่น ปัน รัก 2017” เพื่อเด็กและคนพิการ

โครงการ “ปั่น ปัน รัก 2017” เพื่อเด็กและคนพิการ

ด้วยเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมจักรยานเมืองพัทยา Eastern Bike Shop by ch.numchai RaceReg.Net และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ร่วมจัดกิจกรรม “ปั่น ปัน รัก 2017” ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศ  มลพิษทางเสียงจากการใช้ยานพาหนะ ช่วยส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน ซึ่งจะทำให้ได้สุขภาพที่แข็งแรง เพื่อเกิดกระแสการใช้จักรยานส่วนบุคคล เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐในการประหยัดพลังงาน ทั้งช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศแปรปรวนทั่วโลกในขณะนี้

 คณะผู้จัดตระหนักในการมีส่วนร่วม ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและสังคมส่วนรวม

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการ “ปั่น ปัน รัก เพื่อการศึกษาของเด็กและคนพิการ 2017 ”  ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ 

  * ดาวน์โหลดใบตอบรับการสนับสนุน