โครงการ SOS Rice 2018

โครงการ SOS Rice 2018

โครงการ SOS Rice ที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9ได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุนจากองค์กรต่างๆทุกภาคส่วนด้วยดีตลอดมา
โดยมีเป้าหมายโครงการฯ “เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และคนพิการจำนวนกว่า 850 คน” ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้มีข้าวสารเพียงพอในการบริโภค เป็นเวลา 1 ปี ในระหว่างวันที่ 5 ธ.ค และ 8 – 10 ธ.ค. 2561 ช่วงเวลา 09.00 น. – 21.00 น. ตามห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มารเก็ต ทั่งพัทยา