โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม2554 คณะนักเรียนและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนฯ และมอบของบริจาคคณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เยี่ยมชมการดำเนินงานและร่วมจัดกิจกรรมระหว่างนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร ทางโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักได้มอบของบริจาค ได้แก่ ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องดื่มเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนทุกคนโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณ คณะนักเรียนและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรักเป็นอย่างมาก ที่ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ในครั้งนี้