อบรมนักข่าวพลเมืองเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเร่ร่อน

เมื่อเร็วๆ นี้ (3-5 ก.ค.) ทีมน…

Continue Reading อบรมนักข่าวพลเมืองเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเร่ร่อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าตรวจ ติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 กรกฎาคม…

Continue Reading สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าตรวจ ติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาจากกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม TCT อาคารวัฒนาทร ทางโรงเรียนฯ จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาจากกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงออกถึงความเคารพรัก กตัญญูกตเวทีฑิตาต่อคุณครูและโรงเรียนฯ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ลูกศิษย์ประพฤติตนให้อยู่ในแนวทางที่ดีงาม (เพิ่มเติม…)

Continue Reading พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาจากกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2555 นางนภา เศรษฐกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)และคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ในการนี้ บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารมูลนิธิฯ และคณะผู้บริหารจากโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด ผู้จัดการศูนย์จัดหางานฯ
ได้นำเสนอสรุปรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ให้คณะท่านเยี่ยมชมให้รับทราบ เลขาธิการ (พก.) ได้กล่าวแสดงความชื่นชมในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ (เพิ่มเติม…)

Continue Reading สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ค่ายพักแรมเพื่อฝึกทักษะการใช้ชีวิตที่ดี

ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 (29 มิ.ย.-1 ก.ค.) คืน ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ที่ดัดแปลงสถานที่และบรรยากาศขึ้นเป็นพิเศษสำหรับตั้งฐาน “ค่ายพักแรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่ดี” สำหรับเด็กๆ กว่าหนึ่งร้อยคนของบ้านฯ นำโดยนายศุภชัย สถีรศิลปิน ผู้อำนวยการบ้านฯ เปิดเผยว่า กรอบวัตถุประสงค์ของค่ายพักแรมในครั้งนี้มีด้วยกัน 6 ประการ คือ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเด็กด้อยโอกาสบ้านเด็กพระมหาไถ่ 2. เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้สามารถเจริญเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 3. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับวัย (เพิ่มเติม…)

Continue Reading ค่ายพักแรมเพื่อฝึกทักษะการใช้ชีวิตที่ดี