1.     รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิคุณพ่อเรย์

2.     ใบจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิคุณพ่อเรย์

3.     องค์กรสาธารณประโยชน์

4.     องค์กรทำคุณประโยชน์ดีเด่น

5.     จดทะเบียนรับรองเป็นสถานสงเคราะห์ (บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา)

6.     จดทะเบียนรับรองเป็นสถานสงเคราะห์ (หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์)

7.     จดทะเบียนรับรองเป็นสถานสงเคราะห์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา)

8.     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


 

Certificate Issued for Public Benefit Organization

League of Foundation of Thailand Under The Royal Patronage of H.M. The King

 

Ministry of Social Development and Human Security Certificate