คณะผู้บริหาร

บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล, C.Ss.R.

ประธาน มูลนิธิคุณพ่อเรย์ และรักษาการ ผู้อำนวยการ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี, C.Ss.R.

รองประธาน มูลนิธิคุณพ่อเรย์ และอธิการศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา

บาทหลวง วิบูลย์ ลิมปนวุฒิ, C.Ss.R.

รองประธาน มูลนิธิคุณพ่อเรย์

ภราดาวิทยา รุ่งโรจน์เกษตร, C.Ss.R.

ภราดาวิทยา รุ่งโรจน์เกษตร, C.Ss.R.

รองประธาน มูลนิธิคุณพ่อเรย์

ซิสเตอร์ ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์, IJ

ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผน

อุดมโชค ชูรัตน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

ชิด สุขหนู

ผู้จัดการ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี

วรรณวนัช กันพรม

ผู้จัดการ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

รพีพรรณ พ่วงเจริญ

ผู้จัดการ ศูนย์เด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

พัทยา 'ปลา' พรหมมานนท์

พัทยา พรหมมานนท์

รักษาการผู้จัดการบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา

สุชาติ สุทธินาค

ผู้จัดการบ้านแรกรับและงานภาคสนาม

สุเมธ พลคะชา

ผู้จัดการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์

Luke Woodcraft

ผู้ประสานงานอาสาสมัคร

Close Menu