คณะผู้บริหาร

บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ C.Ss.R.

ประธาน มูลนิธิคุณพ่อเรย์

บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล, C.Ss.R.

รองประธาน มูลนิธิคุณพ่อเรย์​

ประธาน มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

อธิการศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา

บาทหลวงประสิทธิ์ กุ๊นุ C.Ss.R.

รองประธาน มูลนิธิคุณพ่อเรย์

ประธานหน่วยงานด้านเด็ก

บาทหลวงธนู กระทอง C.Ss.R.

รองประธาน มูลนิธิคุณพ่อเรย์

ดูแลบัญชีและการเงินของมูลนิธิคุณพ่อเรย์

ภราดาวิทยา รุ่งโรจน์เกษตร, C.Ss.R.

รองประธาน มูลนิธิคุณพ่อเรย์

ซิสเตอร์ ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์, IJ

ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์

เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

อุดมโชค ชูรัตน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

ชิด สุขหนู

ผู้จัดการ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี

มาลี จันทร์สัมพร

มาลี จันทร์อัมพร

ผู้จัดการ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

รพีพรรณ พ่วงเจริญ

ผู้จัดการ ศูนย์เด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

สุชาติ สุทธินาค

ผู้จัดการบ้านแรกรับและงานภาคสนาม

สุเมธ พลคะชา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์

ปทุม สุขเกิด

ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานต้อนรับและรับบริจาคมูลนิธิคุณพ่อเรย์

Luke Woodcraft

ผู้ประสานงานอาสาสมัคร