APP 1479 สายด่วนคนพิการ

APP 1479 สายด่วนคนพิการ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการได้จัดพิํธีส่งมอบ "APP 1479 สายด่วนคนพิการ" อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศน์ศึกษาเป็นผู้จัดทำขึ้น พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาเมืองพัทยา บาทหลวงยทธนา ศรีประภา ผู้จัดการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศน์ศึกษา บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมในพิธีรับมอบครั้งนี้

สำหรับ App 1479 สายด่วนคนพิการ" นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการในการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนพิการทุกประเภท และบุคคลทั่วไปที่สนใจในทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับคนพิการและความพิการ ซึ่งจะมีการบริการข้อมูลเรื่องสิทธิ จัดหางาน การศึกษา กิจกรรม ข่าวสาร และเรืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทั้งสิ้น