CSR

มูลนิธิคุณพ่อเรย์
เกิดขึ้นจากสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์แก่เด็กและคนพิการให้มีการศึกษาและอาชีพ เพื่อเป็นคนมีศักดิ์ศรีในสังคม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบันนี้ กำลังให้การดูแลกว่า 850 ชีวิต ใน 9 โครงการ

ท่านสามารถทำกิจกรรม CSR
ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้ในหลายรูปแบบ โปรดติดต่อได้ที่

สิ่งจำเป็นและต้องการเสมอ