SEAMEO-SEN ดูงานมูลนิธิคุณพ่อเรย์

SEAMEO-SEN ดูงานมูลนิธิคุณพ่อเรย์

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้การต้อนรับ แขกบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้การต้อนรับ แขกของกระทรวงศึกษาธิการ คือ SEAMEO-SEN องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้านการศึกษาพิเศษ (Southeast Asian Ministers of Education Oganization : Special Education Needs) จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งมาศึกษาดูงานของมูลนิธิฯ และให้ความสนใจการดำเนินงานของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็นพิเศษ เพื่อนำไปปรับใช้กับเด็กพิการของตน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557