บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา

Fr. Raymond & Children

ภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 เป้าหมายให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว โดยให้ที่พักอาศัยที่ปลอดภัย อาหารที่มีคุณภาพ การรักษาพยาบาล ได้รับการศึกษา เป้าหมายสูงสุดคือเด็กสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้ บ้านเด็กพระมหาไถ่ได้วางแผนงานการดูแลเด็กไว้สามช่วง โดยช่วงแรกเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ช่วงที่สองเน้นการเรียนรู้และฝึกทักษะชีวิต เช่น การดูแลตนเองในด้านต่างๆ ทั้งด้านโภชนาการและสุขอนามัย ซึ่งทางหน่วยงานจะฝึกและสอนเด็กๆ โดยผ่านกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำควบคู่ไปกับการบำบัดฟื้นฟู และช่วงที่สามคือ การจัดให้มีสภาเด็กเกิดขึ้นในโครงการ เพื่อเด็กจะได้รู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆ กล้านำเสนอ กล้าที่จะคิดทำโครงการต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งทางโครงการคาดหวังว่าเด็กที่อยู่ในความอุปการะจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กในชุมชนที่มีความยากจน เด็กพิการ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอดส์และเด็กกำพร้า ซึ่งเป็นงานเชิงรุกร่วมกับชุมชนและโรงเรียนเพื่อให้เด็กเหล่านี้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวและได้รับการศึกษา ไม่ออกมาเร่ร่อน ขอทาน ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อสังคมต่อไป

จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีเด็กได้รับทุน Rotary Eagle Hawk เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย รวม 4 คน (ระยะเวลา 1 ปี 3 คน และ 4 ปี 1 คน) รวมถึงมี 3 คน รอรับพระราชทานปริญญาบัตรในปลายปี 2553 และประสบความสำเร็จในกิจกรรมการจัดตั้ง “สภาเด็กและเยาวชนบ้านเด็กพระมหาไถ่” อีกทั้งยังสามารถนำส่งเด็กคืนสู่ครอบครัวได้ถึง 58 คน

Children Home