หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2551 ต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสถานสงเคราะห์ ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่ประสบปัญหาเดือดร้อนไร้ผู้อุปการะดูแล แรกรับตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ถึง 7 ปี และให้การอุปการะเลี้ยงดูจนถึงอายุ 18 ปี หรือจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะและสามารถเลี้ยงดูตนเองได้

การดำเนินงานของโครงการจะอยู่ในรูปแบบที่ยึดหลักและแนวคิดของการอยู่ร่วมกันแบบ “ครอบครัว” ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านซึ่งมี 10 หลัง มีแม่ประจำบ้านและมีน้าช่วยในบางหลังที่มีเด็กเล็ก เด็กทุกคนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่และพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมตามช่วงวัยจนกระทั่งสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคงเข้มแข็งต่อไป

Children's Village

“คุณแม่”ของเราหลายคนมีลูกแล้ว เรามอบหมายให้“คุณแม่”ดูแลและรักเด็กๆของเราเหมือนกับลูกของตนเอง และเราหวังว่าเด็กๆของเราจะรักและเคารพ“คุณแม่”เหมือนกับแม่ของตน “คุณแม่”เป็นศูนย์กลางของครอบครัว

การอบรมใช้เวลาหกเดือนและ“คุณแม่”ได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก การอบรมครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้

เด็กและทักษะความเป็นพ่อแม่ – ประกอบด้วยภาพรวมของครอบครัวและขั้นตอนพัฒนาการของเด็ก

จิตวิทยาเด็ก – ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของเด็กในลำดับอายุต่างๆ ปัญหาที่เด็กๆอาจจะมี และจะจัดการอย่างไรกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

ทักษะการสื่อสาร – สร้างแรงจูงใจทางบวกให้กับเด็กและใช้การสื่อสารอย่างสันติได้อย่างไร

การประกอบอาหารและโภชนาการ – เรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เด็กๆต้องการ และไม่เกินงบประมาณ

การจัดการบ้าน– เรียนรู้ว่าจะจัดการงานบ้านที่ยุ่งเหยิงได้อย่างไร

การคุ้มครองสิทธิเด็ก – “คุณแม่”ต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กที่ใช้ทั่วราชอาณาจักร เช่นเดียวกับที่ต้องรู้นโยบายคุ้มครองสิทธิเด็กของมูลนิธิคุณพ่อเรย์

สุขภาพและการปฐมพยาบาล – “คุณแม่”ต้องรู้จักอาการเมื่อเด็กป่วยและไม่สบาย รวมทั้งจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี

ศิลปะและงานฝีมือ– เรียนรู้ทักษะในการสอนให้เด็กๆได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และรู้ว่าจะใช้ทักษะอะไรในการช่วยให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ